...to takie proste!

Zasady bezpieczeństwa

Urządzenie Oralitest stanowi narzędzie wspomagające diagnostykę stanów zapalnych i przednowotworowych w jamie ustnej oraz innych nieprawidłowości, które są związane z rozmieszczeniem fluoroforów  znajdujących się w badanej tkance. Użytkowanie Oralitestu zgodnie z instrukcją obsługi nie naraża operatora ani osoby badanej na uraz, upośledzenie struktury lub funkcji ciała wymagającej leczenia albo interwencji medycznej.

 

Przed przystąpieniem do pierwszego użycia Oralitestu bezwzględnie wymagane jest zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz przeszkolenie asysty w zakresie procedury bezpieczeństwa, związanej ze stosowaniem okularów ochronnych.

 

Źródła światła urządzenia Oralitest należy używać z rozwagą, zawsze zakładając dostarczone z zestawem okulary. Po włączeniu źródła światła  nie należy go kierować na osoby postronne, które nie założyły okularów ochronnych z filtrami chroniącymi przed niebiesko-fioletowym światłem. W trakcie badania należy także kontrolować, czy okulary ochronne nie zsunęły się z oczu osoby badanej.

 

Brak okularów ochronnych może spowodować krótkotrwałe zaburzenia postrzegania bądź czasową utratę wzroku.

 

W razie zauważenia jakiegokolwiek defektu okularów ochronnych (pęknięcie, porysowanie, niemożność stabilnego umieszczenia na głowie badanego itp.) należy natychmiast wyłączyć urządzenie i zaprzestać korzystania z niego do czasu wymiany okularów. Okulary należy wymienić w autoryzowanym serwisie.

 

Używanie innych okularów ochronnych niż dostarczone w zestawie nie chroni narządu wzroku przed intensywnym niebieskim światłem emitowanym z urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu korzystania z innych okularów ochronnych niż dostarczone w zestawie.

 

Do badania należy używać wyłącznie okularów diagnostycznych dostarczonych w zestawie. Okulary te chronią oczy lekarza przed intensywnym niebieskim światłem emitowanym z urządzenia. Używanie innych okularów niż dostarczone w zestawie spowoduje niemiarodajny wynik badania oraz naraża narząd wzroku na uszkodzenie.

 

W przypadku uszkodzenia przewodów Oralitestu (przerwanie, wyrwanie, uszkodzenie warstwy izolacyjnej, uszkodzenie wtyków i gniazd do przewodów) należy bezzwłocznie, z najwyższą ostrożnością, odłączyć urządzenie od źródła zasilania, odłączyć przewód zasilający sieciowy i łączący źródło światła z zasilaczem akumulatorowym i niezwłocznie odesłać urządzenie do serwisu wskazanego przez producenta.

 

Ryzyko związane z mylną diagnozą zależy w głównej mierze od posiadanych przez lekarza operatora widomości teoretycznych i doświadczenia klinicznego w diagnozowaniu zmian.

 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu w przypadku korzystania z urządzenia, w którym wykryto wyżej wspomniane wady lub usterki oraz w przypadku niestosowania się do wskazówek bezpieczeństwa przekazanych w instrukcji.

Dla lekarza

Dołącz do lekarzy dbających o zdrowie i życie swoich Pacjentów

Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o., 90-302 Łódż, ul. Wigury 15a